روغن های امولوسیون شده یکی از راه‌های کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشک‌ها، شته‌ها، کنه‌ها، و تخم‌های بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماری‌های درختان میوه  می باشد، به طوری با ایجاد پوشش سطح بدن حشرات، سطح تخم ها و بستن منافذ تنفسی و حیاتی آن ها و نیز با جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچ ها از خسارت آنها جلوگیری کند.

آنتی فوم

آنتی فوم یک افزودنی شیمیایی است که باعث کاهش و مانع شکل گیری کف است که در طی یک فرآیند شیمیایی در مایعات ایجاد شده است. در فرآیندهای شیمیایی، کف ها باعث ایجاد مشکلات جدی بسیاری می شود، از جمله اینکه مشکلاتی را روی سطح پوشاننده ایجاد می کنند و مانع از این می شوند که تمامی گنجایش ظرف حامل ماده استفاده شود. در پروسه تولید صنایع قند، اعمالی چون پمپاژکردن، اختلاط و همزدن در مراحل مختلف،سقوط آزاد شربت، تبخیر، افزودن گاز دی اکسید کربن به شربت باعث ایجادکف می گردد.

روغن هداک

سی اف 750- روغن سیلان پخت (هداک)

  این محصول یکی از روغن های امولوسیون شده است که به صورت اختصاصی برای کاهش ویسکوزیته پخت و کاهش کشش سطحی فرموله شده است. این روغن باعث تثبیت ضریب جوشش و کریستالیزاسیون و همچنین افزایش راندمان دستگاه های سانتریفوژ و تخلیه راحت تر ملاس می گردد.

الف -در آپارات های پخت:

     افزایش سیالیت بیشتر، درنتیجه افزایش سیرکولاسیون بهتر پخت

     کاهش چسبندگی ذرات

     کنترل لعاب زایی یا چسبندگی شربت و نمک های کلسیم

     کاهش زمان جوشش و تشکیل کریستال های با کیفیت بالاتر

     تثبیت بریکس و تخلیه بهتر ملاس

ب –  در کریستالیزاتورها، تانک های شربت و ملاس:

     کاهش ویسکوزیته ماده و ناخالصی ها باعث ایجاد سیالیت بیشتر شده که از تشکیل کف و ته نشینی رسوبات برروی دیواره های تانک جلوگیری می نماید.

ج –  در سانتریفیوژها:

   افزایش سیالیت باعث تخلیه بهتر ملاس و درنتیجه استحصال کریستال های با کیفیت بالاتر می گردد.

   باعث افزایش قابل توجه راندمان سانتریفوژها بویژه در زمان آبشویی می گردد.

موارد استفاده: در صنایع قندو شکر به عنوان سیال کننده.