آنتی فوم یک افزودنی شیمیایی است که باعث کاهش و مانع شکل گیری کف است که در طی یک فرآیند شیمیایی در مایعات ایجاد شده است. در فرآیندهای شیمیایی، کف ها باعث ایجاد مشکلات جدی بسیاری می شود، از جمله اینکه مشکلاتی را روی سطح پوشاننده ایجاد می کنند و مانع از این می شوند که تمامی گنجایش ظرف حامل ماده استفاده شود