چربیگیر آهن اسپری (سی اف 210)

چربیگیر آهن غوطه ور (سی اف 211)

چربیگیر گالوانیزه اسپری (سی اف 214)

چربیگیر گالوانیزه غوطه ور مایع دو جزئی  (سی اف 215)

چربیگیر  پا کننده ( سی اف 216A )

چربگیر پاکنندهABS(سی اف 217)

چربیگیر آلمینیوم اسپری(سی اف 220)

چربیگیر آلمینیوم غوطه ور (سی اف 221)